• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集①区

【123期】【刘路单特类数据】

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
2019年116期,刘路单特类A组数据统计:
2019年115期: 10-37-27-42-29-16-T44
2019年116期: 19-18-45-21-14-47-T49
〖28次〗:34,43,(2码)
〖29次〗:33,(1码)XXX-这里以上位置9040期起未开特
〖34次〗:31,40,(2码)
〖35次〗:30,35,(2码)-这里以上位置9040期起暂错为044.077.106.109.115期
〖37次〗:26,29,36,37,(4码)
〖38次〗:23,42,(2码)
〖39次〗:39,44,(2码)
〖40次〗:41,(1码)
〖41次〗:38,45,(2码)
〖42次〗:32,(1码)
〖44次〗:19,28,(2码)
〖46次〗:25,(1码)
〖47次〗:21,(1码)
〖49次〗:22,(1码)
〖50次〗:★49,(1码)
〖51次〗:20,27,(2码)
〖52次〗:47,(1码)
〖53次〗:07,(1码)
〖55次〗:46,(1码)
〖56次〗:02,(1码)
〖59次〗:03,05,(2码)
〖60次〗:18,(1码)
〖61次〗:48,(1码)
〖63次〗:13,14,16,24,(4码)
〖64次〗:01,(1码)
〖65次〗:08,(1码)
〖67次〗:17,(1码)
〖69次〗:09,(1码)
〖71次〗:15,(1码)
〖73次〗:11,(1码)
〖74次〗:04,(1码)
〖79次〗:10,(1码)
〖81次〗:06,(1码)-这里位置暂错一为085期
〖90次〗:12,(1码)XXXXXX 杀无赦
2019年117期,刘路单特类A组数据统计:
2019年116期: 19-18-45-21-14-47-T49
2019年117期: 22-06-44-19-42-01-T25
〖25次〗:34,40,(2码)
〖26次〗:35,36,(2码)XXX-这里以上位置9040期起未开特
〖32次〗:31,32,39,(3码)
〖33次〗:30,37,(2码)
〖34次〗:28,(1码)-这里以上位置9040期起暂错为044.077.106.109.115期
〖36次〗:27,45,(2码)
〖37次〗:38,41,43,(3码)
〖39次〗:33,42,(2码)
〖42次〗:29,(1码)
〖45次〗:46,(1码)
〖46次〗:44,(1码)
〖47次〗:23,(1码)
〖50次〗:06,22,26,(3码)
〖51次〗:47,(1码)
〖54次〗:49,(1码)
〖55次〗:12,48,(2码)
〖56次〗:13,24,(2码)
〖57次〗:01,21★,25,(3码)
〖60次〗:20,(1码)
〖61次〗:19,(1码)
〖64次〗:07,16,(2码)
〖65次〗:04,(1码)
〖67次〗:03,(1码)
〖68次〗:02,(1码)
〖69次〗:09,(1码)
〖70次〗:08,(1码)
〖71次〗:17,(1码)
〖72次〗:18,(1码)
〖75次〗:05,14,(2码)
〖80次〗:11,(1码)
〖81次〗:10,(1码)-这里位置暂错一为085期
〖83次〗:15,(1码)XXXXXX 暂未错
2019年118期,刘路单特类A组数据统计:
2019年117期: 22-06-44-19-42-01-T25
2019年118期: 31-11-01-41-47-06-T32
〖28次〗:29,(1码)XX-这里位置9040期起未开特
〖30次〗:31,34,39,(3码)
〖31次〗:36,(1码)X-这里以上位置9040期起暂错一为109期
〖34次〗:25,(1码)
〖35次〗:27,35,(2码)
〖36次〗:44,(1码)
〖37次〗:33,(1码)
〖40次〗:28,46,(2码)
〖41次〗:24,(1码)
〖42次〗:26,40,43,(3码)
〖43次〗:22,38,(2码)
〖45次〗:★32,(1码)
〖46次〗:23,45,(2码)
〖47次〗:42,(1码)
〖49次〗:48,(1码)
〖50次〗:30,41,(2码)
〖54次〗:37,(1码)
〖55次〗:16,21,(2码)
〖56次〗:01,19,49,(3码)
〖57次〗:10,(1码)
〖58次〗:20,(1码)
〖61次〗:18,47,(2码)
〖63次〗:03,05,07,11,14,(5码)
〖64次〗:17,(1码)
〖66次〗:06,(1码)
〖68次〗:04,(1码)
〖70次〗:02,12,15,(3码)
〖74次〗:09,(1码)
〖76次〗:08,(1码)
〖78次〗:13,(1码)
2019年119期,刘路单特类A组数据统计:
2019年118期: 31-11-01-41-47-06-T32
2019年119期: 10-16-23-27-07-34-T24
〖30次〗:34,(1码)X-这里位置9040期起暂错一为109期
〖35次〗:25,35,(2码)
〖39次〗:37,(1码)
〖40次〗:22,28,42,(3码)
〖41次〗:36,38,(2码)
〖42次〗:32,(1码)
〖43次〗:31,(1码)
〖44次〗:30,(1码)
〖46次〗:39,(1码)
〖47次〗:33,45,46,(3码)
〖48次〗:21,26,27,29,(4码)
〖49次〗:05,(1码)
〖50次〗:09,40,41,(3码)
〖51次〗:06,20,44,(3码)
〖52次〗:★24,47,(2码)
〖53次〗:01,23,(2码)
〖54次〗:12,(1码)
〖55次〗:16,17,19,(3码)
〖56次〗:04,(1码)
〖57次〗:15,(1码)
〖58次〗:13,(1码)
〖59次〗:49,(1码)
〖60次〗:10,(1码)
〖61次〗:07,11,(2码)
〖64次〗:03,18,(2码)
〖65次〗:14,(1码)
〖67次〗:43,(1码)
〖68次〗:08,(1码)
〖71次〗:02,48,(2码)
2019年120期,刘路单特类A组数据统计:
2019年119期: 10-16-23-27-07-34-T24
2019年120期: 49-24-17-30-40-01-T48
〖36次〗:32,(1码)
〖37次〗:34,(1码)
〖38次〗:26,41,43,(3码)
〖39次〗:38,(1码)
〖40次〗:29,30,33,(3码)
〖41次〗:28,(1码)
〖42次〗:37,40,(2码)
〖44次〗:18,22,24,27,31,(5码)
〖45次〗:39,★48,(2码)
〖46次〗:23,25,35,(3码)
〖47次〗:21,(1码)
〖48次〗:42,(1码)
〖49次〗:45,(1码)
〖50次〗:14,36,44,(3码)
〖51次〗:47,(1码)
〖52次〗:16,(1码)
〖53次〗:19,20,(2码)
〖54次〗:46,(1码)
〖55次〗:11,(1码)
〖58次〗:12,(1码)
〖59次〗:13,17,(2码)
〖61次〗:07,(1码)
〖62次〗:03,06,(2码)
〖63次〗:05,(1码)
〖64次〗:02,(1码)
〖65次〗:04,(1码)
〖68次〗:09,49,(2码)
〖69次〗:08,15,(2码)
〖70次〗:01,(1码)
〖75次〗:10,(1码)
2019年121期,刘路单特类A组数据统计:
2019年120期: 49-24-17-30-40-01-T48
2019年121期: 20-19-13-02-10-24-T17
〖28次〗:36,(1码)XX-这里位置9040期起未开特
〖30次〗:32,(1码)X-这里以上位置9040期起暂错一为109期
〖34次〗:22,33,39,(3码)
〖35次〗:27,(1码)
〖36次〗:28,34,35,(3码)
〖37次〗:38,(1码)
〖40次〗:26,31,(2码)
〖44次〗:20,30,40,(3码)
〖45次〗:37,(1码)
〖46次〗:14,24,29,(3码)
〖47次〗:42,(1码)
〖49次〗:19,(1码)
〖50次〗:23,(1码)
〖51次〗:01,41,(2码)
〖52次〗:25,(1码)
〖53次〗:10,(1码)
〖54次〗:06,16,44,(3码)
〖55次〗:21,47,(2码)
〖56次〗:43,(1码)
〖57次〗:15,(1码)
〖58次〗:03,04,12,45,(4码)
〖59次〗:02,(1码)
〖61次〗:09,(1码)
〖63次〗:★17,(1码)
〖64次〗:13,49,(2码)
〖65次〗:08,(1码)
〖66次〗:46,(1码)
〖67次〗:48,(1码)
〖69次〗:05,(1码)
〖70次〗:18,(1码)
〖72次〗:11,(1码)
〖78次〗:07,(1码)
2019年122期,刘路单特类A组数据统计:
2019年121期: 20-19-13-02-10-24-T17
2019年122期: 13-25-15-46-30-40-T26
〖34次〗:24,(1码)
〖35次〗:19,29,37,38,(4码)
〖36次〗:28,(1码)
〖37次〗:35,(1码)
〖39次〗:20,32,40,(3码)
〖40次〗:18,36,(2码)
〖41次〗:17,33,41,(3码)
〖42次〗:27,34,(2码)
〖43次〗:22,(1码)
〖44次〗:30,31,(2码)
〖45次〗:11,16,★26,(3码)
〖47次〗:23,(1码)
〖49次〗:44,(1码)
〖50次〗:13,25,(2码)
〖51次〗:39,(1码)
〖52次〗:15,42,(2码)
〖54次〗:43,(1码)
〖57次〗:21,(1码)
〖58次〗:04,45,(2码)
〖59次〗:06,08,(2码)
〖61次〗:14,(1码)
〖62次〗:10,(1码)
〖63次〗:07,(1码)
〖64次〗:12,(1码)
〖65次〗:09,(1码)
〖68次〗:01,(1码)
〖69次〗:46,47,48,(3码)
〖70次〗:49,(1码)
〖72次〗:03,(1码)
〖74次〗:02,(1码)
〖84次〗:05,(1码)XXXXXX 暂未错
2019年123期,刘路单特类A组数据统计:
2019年122期: 13-25-15-46-30-40-T26
〖30次〗:21,(1码)X-这里位置9040期起暂错一为109期
〖34次〗:30,33,(2码)
〖35次〗:24,(1码)
〖37次〗:23,41,(2码)
〖39次〗:26,(1码)
〖41次〗:35,43,(2码)
〖43次〗:27,(1码)
〖44次〗:25,29,34,38,(4码)
〖45次〗:37,44,(2码)
〖46次〗:28,42,45,(3码)
〖47次〗:36,(1码)
〖48次〗:14,19,(2码)
〖49次〗:31,39,46,(3码)
〖50次〗:18,22,(2码)
〖51次〗:01,32,47,(3码)
〖52次〗:20,(1码)
〖54次〗:15,(1码)
〖56次〗:05,06,40,48,(4码)
〖59次〗:16,(1码)
〖60次〗:07,(1码)
〖62次〗:02,10,13,(3码)
〖63次〗:49,(1码)
〖65次〗:09,17,(2码)
〖69次〗:08,11,(2码)
〖71次〗:03,04,(2码)
〖77次〗:12,(1码)

2018年146期起实战尽位杀三个号码暂错五为038.052.105.111.113期.
历史最高位记录:
2019年065期 - 开在 77次
2019年085期 - 开在 81次
2019年107期 - 开在 80次
2019年111期 - 开在 79次X
2019年113期 - 开在 78次X

请参主杀 六合无绝对 参考请谨慎
365bet体育在线官网------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
刘路实战39码大围:★准.☆错
【9101期--9110期】大围记录:★★★★★★★★☆★
【9111期--9120期】大围记录:☆★★★★★★★★★
【9121期--9130期】大围记录:☆★
刘路实战29码特围:★准.☆错
【9102期--9109期】:★★★★★★★☆
【9110期--9119期】:★☆★★★☆☆★★★
【9120期--9129期】:★☆★

115期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:14,38,29,45,34,16,27,30,12,06,
统计汇总结果:
〖0次〗:01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,★44,46,47,48,49,(39码)
〖1次〗:06,12,14,16,27,29,30,34,38,45,(10码)XXXXXX
116期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:12,34,43,33,17,31,48,06,16,24,
统计汇总结果:
〖0次〗:01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,★49,(39码)
〖1次〗:06,12,16,17,24,31,33,34,43,48,(10码)XXXXXX
117期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:15,34,40,35,36,26,24,22,18,17,
统计汇总结果:
〖0次〗:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,19,20,21,23,★25,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,(39码)
〖1次〗:15,17,18,22,24,26,34,35,36,40,(10码)XXXXXX
加杀05,08,38,44,19,47,20,02,鼠
统计汇总结果:
〖0次〗:01,03,04,06,07,09,10,11,13,14,16,21,23,★25,27,28,29,30,31,32,33,37,39,41,42,43,45,46,49,(29码)
〖1次〗:02,05,08,12,15,17,18,19,20,22,26,34,35,38,40,44,47,48,(18码)XXXXX
〖2次〗:24,36,(2码)XXXXXX
118期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:29,06,01,21,20,34,24,08,19,05,
统计汇总结果:
〖0次〗:02,03,04,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,25,26,27,28,30,31,★32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,(39码)
〖1次〗:01,05,06,08,19,20,21,24,29,34,(10码)XXXXXX
加杀46,25,37,43,33,20,28,09,马,
统计汇总结果:
〖0次〗:02,03,04,07,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,26,27,31,★32,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,49,(29码)
〖1次〗:01,05,08,09,18,19,21,24,25,28,29,30,33,34,37,42,43,46,(18码)XXXXX
〖2次〗:06,20,(2码)XXXXXX
119期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:01,21,17,10,49,34,41,02,43,46,
统计汇总结果:
〖0次〗:03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,★24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,44,45,47,48,(39码)
〖1次〗:01,02,10,17,21,34,41,43,46,49,(10码)XXXXXX
加杀15,23,13,42,38,30,36,鸡,
统计汇总结果:
〖0次〗:04,05,06,07,08,09,11,12,14,16,18,19,20,22,★24,25,26,28,29,31,32,33,35,37,40,44,45,47,48,(29码)
〖1次〗:01,02,03,10,13,17,21,23,27,30,34,36,38,39,41,42,43,46,49,(19码)XXXXX
〖2次〗:15,(1码)XXXXXX
再加杀蛇,虎,??
统计汇总结果:
〖0次〗:04,05,06,08,09,11,12,14,16,18,20,★24,25,26,28,29,32,33,35,37,40,44,45,47,48,(25码)
〖1次〗:01,02,03,07,13,17,19,21,22,23,27,30,31,36,38,39,41,42,49,(19码)XXXXX
〖2次〗:10,15,34,43,46,(5码)XXXXXX
120期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:49,10,狗,马,
统计汇总结果:
〖0次〗:01,03,04,05,07,08,09,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,★48,(39码)
〖1次〗:02,06,10,14,18,26,30,38,42,49,(10码)XXXXXX
加杀31,19,20,11,17,09,29,32,43,35,
统计汇总结果:
〖0次〗:01,03,04,05,07,08,12,13,15,16,21,22,23,24,25,27,28,33,34,36,37,39,40,41,44,45,46,47,★48,(29码)
〖1次〗:02,06,09,10,11,14,17,18,19,20,26,29,30,31,32,35,38,42,43,49,(20码)XXXXXX
121期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:12,17,20,11,36,29,21,35,马,
统计汇总结果:
〖0次〗:01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,14,15,16,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,(37码)
〖1次〗:06,11,12,★17,18,20,21,29,30,35,36,42,(12码)XXXXXX
122期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:
尽位杀 05(8146期起暂未错)
尽位杀 29,47(8117期起暂错一为9121期)
尽位杀 16,29,02(9037期起暂未错)
尽位杀 23,49,21(9053期起暂未错)
尽位杀 38,47,24,(9058期起暂未错)
统计汇总结果:
〖0次〗:01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,25,★26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,(39码)
〖1次〗:02,05,16,21,23,24,38,49,(8码)XXXXXX
加杀猪,22,14,40,06,鸡
统计汇总结果:
〖0次〗:04,07,08,09,10,11,12,17,18,19,20,★26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,(29码)
〖1次〗:01,02,03,05,06,13,14,15,16,21,22,23,24,25,27,37,38,39,40,(19码)XXXXX
〖2次〗:49,(1码)XXXXXXX


123期刘路bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开实战数据取最稳杀项:
尽位杀 14(8100期起暂未错)
尽位杀 21,37(8117期起暂错一为9121期)
尽位杀 25,19,10(9037期起暂未错)
尽位杀 19,20,18(9053期起暂未错)
尽位杀 26,29,35,01(9058期起暂未错)
统计汇总结果:
〖0次〗:02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,22,23,24,27,28,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,(37码)
〖1次〗:01,10,14,18,20,21,25,26,29,35,37,(11码)XXXXXX
〖2次〗:19,(1码)XXXXXX

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛