• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集②区

123期★第6区★

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
080期起开次:13/18/15/12/14/16/18/13/14/14/ 10中10
090期起开次:16/17/14/15/18/15/14/17/18/17/ 10中10
100期起开次:16/18/16/16/19/18/16/14/14/12/ 10中10
110期起开次:15/15/17/13/15/15/17/9x/15/17/ 10中09
120期起开次:13/12/16/
____________________________________________

123期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖12次〗:蛇,马,(共2个)xxxxxxxxx
〖13次〗:猪,(共1个)
〖14次〗:虎,猴,(共2个)
〖15次〗:鼠,(共1个)
〖16次〗:牛,兔,(共2个)
〖17次〗:龙,(共1个)
〖19次〗:羊,鸡,(共2个)
〖20次〗:狗,(共1个)xxxxxxxxxx反杀

122期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖11次〗:鼠,牛,蛇,(共3个)xxxxxxxxx
〖12次〗:虎,(共1个)
〖14次〗:兔,(共1个)
〖15次〗:猴,(共1个)
〖16次〗:鸡,狗★,(共2个)
〖17次〗:龙,(共1个)
〖18次〗:羊,(共1个)
〖19次〗:马,猪,(共2个)

121期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖11次〗:牛,虎,狗,(共3个)xxxxxxxxx
〖12次〗:羊★,(共1个)
〖14次〗:蛇,猴,(共2个)
〖15次〗:兔,(共1个)
〖16次〗:马,龙,(共2个)
〖17次〗:鸡,(共1个)
〖18次〗:猪,(共1个)
〖19次〗:鼠,(共1个)

120期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖11次〗:鸡,猴,(共2个)xxxxxxxxx
〖12次〗:虎,(共1个)
〖13次〗:鼠★,羊,(共2个)
〖14次〗:狗,(共1个)
〖15次〗:蛇,马,(共2个)
〖17次〗:猪,(共1个)
〖18次〗:龙,(共1个)?? 兔-留45
〖20次〗:牛,兔,(共2个)xxxxxxxxxx反杀

119期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖10次〗:牛,羊, (共2个)xxxxxxxxx
〖11次〗:猪, (共1个)
〖12次〗:蛇, (共1个)
〖14次〗:龙, (共1个)
〖15次〗:猴,鸡, (共2个)
〖17次〗:鼠★,虎, (共2个)
〖18次〗:兔, (共1个)
〖20次〗:马,狗, (共2个)xxxxxxxxxx反杀

118期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖10次〗:羊,鸡,猪,(共3个)xxxxxxxxx
〖12次〗:猴,(共1个)
〖15次〗:虎,龙★,(共2个)
〖16次〗:鼠,狗,(共2个)
〖17次〗:蛇,(共1个)
〖18次〗:兔,(共1个)
〖19次〗:牛,(共1个)
〖20次〗:马,(共1个)xxxxxxxxxx反杀

117期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖09次〗:兔,猪★,(共2个)xxxxxxxxxx
〖10次〗:猴,(共1个)
〖12次〗:狗,(共1个)
〖13次〗:虎,(共1个)
〖14次〗:鸡,(共1个)
〖15次〗:牛,(共1个)
〖16次〗:龙,(共1个)
〖17次〗:马,(共1个)
〖18次〗:鼠,蛇,羊,(共3个)

116期★第6区★连准20人九肖统计结果:??????????????????????????????????????????
〖10次〗:鼠,猴,(共2个)xxxxxxxxxxxx??????????????????????????????????????????
〖12次〗:牛,龙,(共2个)??????????????????????????????????????????????????????????????
〖13次〗:鸡,(共1个)????????????????????????????????????????????????????????????????
〖14次〗:蛇,(共1个)??????????????????????????????????????????????????????????
〖15次〗:马,虎,(共2个)????????????????????????????????????????????????????????????
〖16次〗:狗,(共1个)????????????????????????????????????????????????????????????
〖17次〗:猪★,兔,(共2个)??????????????????????????????????????????????????????????
〖19次〗:羊,(共1个)

115期★第6区★连准20人九肖统计结果:????????????????????????????????????????????????
〖11次〗:兔,(共1个)xxxxxxxxxxxx????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〖12次〗:鼠,羊,(共2个)??????????????????????????????????????????????????????????????
〖13次〗:虎,(共1个)??????????????????????????????????????????????????????????????????
〖14次〗:猴,(共1个)????????????????????????????????????????????????????????????
〖15次〗:龙★,马,(共2个)????????????????????????????????????????????????????????????
〖16次〗:鸡,(共1个)????????????????????????????????????????????????????????????????
〖17次〗:蛇,(共1个)??????????????????????????????????????????????????????????????????????
〖18次〗:狗,猪,(共2个)??????????????????????????????????????????????????????????????
〖19次〗:牛,(共1个)

114期★第6区★连准20人九肖统计结果:??????????????????????????????????????????????????
〖10次〗:猪,(共1个)xxxxxxxxxxxx??????????????????????????????????????????????????????????
〖14次〗:虎,马,鸡,(共3个)????????????????????????????????????????????????????????????????
〖15次〗:鼠,羊,猴★,(共3个)??????????????????????????????????????????????????????????
〖16次〗:牛,兔,狗,(共3个)????????????????????????????????????????????????????????
〖17次〗:蛇,(共1个)??????????????????????????????????????????????????????????????
〖18次〗:龙,(共1个)

113期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖12次〗:蛇,羊,(共2个)xxxxxxxxxxxx
〖13次〗:龙★,(共1个)
〖14次〗:兔,猪,(共2个)
〖15次〗:牛,猴,狗,(共3个)
〖16次〗:马,(共1个)
〖17次〗:虎,(共1个)
〖18次〗:鼠,(共1个)
〖19次〗:鸡,(共1个)

112期★第6区★连准20人九肖统计结果:
〖11次〗:羊,猪,(共2个)xxxxxxxxxxxx
〖13次〗:龙,(共1个)
〖14次〗:虎,鸡,(共2个)
〖15次〗:蛇,(共1个)
〖16次〗:鼠,猴,狗,(共3个)
〖17次〗:兔★,(共1个)
〖18次〗:牛,(共1个)
〖19次〗:马,(共1个)


==========================================100期起开次:中/中/中/中/中/中/中/中/中/中/??10中10
110期起开次:中/中/中/中/中/中/中/中/中/错/ 10中09
120期起开次:中/中/中/
____________________________________________??

★第6区★bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开软件提取杀2头统计结果:

123期〖0头,3头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

122期〖0头,4头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

121期〖3头,4头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

120期〖0头,2头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

119期〖2头,3头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

118期〖0头,4头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

117期〖0头,3头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

116期〖0头,2头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

115期〖0头,1头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

114期〖0头,4头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

113期〖2头,3头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

112期〖1头,4头,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)==========================================100期起开次:中/中/中/中/中/中/中/中/中/中/ 10中10
110期起开次:中/中/中/中/中/错/中/中/中/中/ 10中09
120期起开次:中/中/中/
____________________________________________

★第6区★bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开软件提取杀2尾统计结果:

123期〖7尾,8尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

122期〖2尾,3尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

121期〖4尾,5尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

120期〖0尾,1尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

119期〖0尾,9尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

118期〖1尾,4尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

117期〖2尾,3尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

116期〖2尾,3尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

115期〖4尾,5尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

114期〖2尾,3尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

113期〖0尾,1尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)

112期〖8尾,9尾,〗xxxxxxxxxxxx(共2个)==========================================100期起开次:中/中/中/中/中/中/中/中/中/中/ 10中10
110期起开次:中/中/中/中/中/中/中/中/中/中/ 10中10
120期起开次:错/中/错/
____________________________________________
??????
★第6区★bet36中国网站_bet36体育直播_bet36体育在线打不开软件提取杀1行统计结果:????????????????????????????????????

123期〖火行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)

122期〖火行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)

121期〖水行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)

120期〖木行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)

119期〖土行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)

118期〖火行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)

117期〖土行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)

116期〖土行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
115期〖火行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)

114期〖土行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
113期〖火行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
112期〖金行,〗xxxxxxxxxxxx(共1个)


五行数据暂时不稳定,建议不要主参考


4项数据你们也可以单独使用,不一定要组合。

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛